Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігі Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігінің «Әлеуметтік оңалтуды дамытудың ғылыми-практикалық орталығы» ШЖҚ РМК Бас директоры бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

Конкурстың өткізілетін орны мен күні: Астана қаласы, Мәңгілік ел көшесі, 8, Министрліктер үйі, анықтама телефоны (7172) 74-32-27.

Кәсіпорынның орналасқан жері: 050004 Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 65, телефоны (7272) 79-28-93.

Кәсіпорынның негізгі қызметінің қысқаша сипаттамасы: протездік-ортопедиялық қызмет және сурдологиялық көмек көрсету бойынша мамандандырылған медициналық-техникалық көмекті ұйымдастыру және жүргізу, оның ішінде әлеуметтік оңалтудың жаңа құралдарын енгізу,  Қазақстан Республикасының халқын әлеуметтік  қорғау саласында инновациялық технологиялар мен жобаларды енгізе отырып ғылыми-зерттеу және әдістемелік жұмыстарды дамыту

Конкурсқа қатысушылар мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуге тиіс:

1) Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес мамандықтары бойынша жоғары білім не протездеу немесе жобалау саласындағы техникалық білім не қоғамдық денсаулық сақтау немесе ортопедия саласындағы медициналық білім. «Іскерлік әкімшілік магистрі» дәрежесінің немесе басқару (менеджмент) саласындағы қосымша білімінің болуы құпталады.

2) Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңдарын, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы», «Әділет органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын, Қазақстан Республикасының ұйымның мамандануына сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерін, ұйымның өндірістік-шаруашылық және  қаржы-экономикалық қызметін, ұйымның перспективасын, стратегиясын, техникалық, экономикалық және әлеуметтік даму басымдықтарын регламенттейтін Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, мемлекеттік органдардың актілерін, ұйым қызметіне қатысты әдіснамалық және басқа органдардың басқа да материалдарын, ұйымның бейінін, құрылымының ерекшеліктері мен мамандануын, есепке алу және қаржылық талдау негіздерін, ұйымның өндірістік қуаттылығын және кадрлық ресурстарын, ұйым өнімдерін өндіру технологиясын білу. Салық заңнамасын, ұйымның өндірістік-шаруашылық және қаржы-экономикалық қызметінің бизнес-жоспарларын құру және келісу тәртібін, ұйымның  шаруашылығын жүргізудің және оны басқарудың заманауи әдістерін, стратегиялық жоспарлауды білу. ШЖҚ РМК-нің даму жоспарларын, бюджеттік өтінімдерін қалыптастыра білу. Шаруашылық және қаржылық шарттарды, ұжымдық шарттарды жасау және орындау  және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу тәртібін, еңбек заңнамасын, ішкі еңбек тәртібі қағидаларын, өрт қауіпсіздігі талаптарын білу. Басшы лауазымында тиісті бейін бойынша жұмыс өтілі 5 жылдан кем болмауы керек. Компьютерде Microsoft Office бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымы жүйесімен жұмыс істей білу.

3) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығының болмауы.

Конкурсқа қатысу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адамдар қабылданбайды.

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттарды ұсыну қажет:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;

2) мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған түйіндеме;

3) еркін түрде жазылған өмірбаян;

4) білімі туралы құжаттардың көшірмелері;

5)…еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек шартының көшірмелері не соңғы жұмыс орнынан жұмысқа қабылданғаны және еңбек шартының тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың үзінді көшірмесі;

6) денсаулық жағдайы туралы анықтама (086/е н.).

Сондай-ақ кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты ұсынуға болады.

Құжаттар хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік 15 күннің ішінде мына мекенжайға ұсынылуға тиіс: Астана қ., Мәңгілік ел көшесі, 8, Министрліктер үйі, 6-кіреберіс, 830 бөлме. Анықтама телефоны:  74-32-27.

Конкурсқа жіберілген кандидаттар Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігінде әңгімелесуден өтеді.

Толығырақ ақпарат алу үшін келесі телефон нөміріне қоңырау шалыңыздар: 8(7172) 74-32-27.

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігінің ресми веб-сайтында орналастырылған бос лауазымға орналасуға жарияланған конкурстыңвеб-мекенжайы:

http://www.enbek.gov.kz/kk/node/348342

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан объявляет конкурс на занятие вакантной должности Генерального директора РГП на ПХВ «Научно-практический центр развития социальной реабилитации» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Место и дата проведения конкурса: г. Астана, ул. Мангилик ел 8, Дом министерств, телефон для справок (7172) 74-32-27.

Место нахождения предпрятия: 050004 г. Алматы, улица Желтоксан 65, телефон (7272) 79-28-93.

Краткое описание основной деятельности предприятия: организация и проведение специализированной медико-технической помощи по оказанию протезно-ортопедических услуг и сурдологической помощи, в том числе внедрение новых средств социальной реабилитации, развитие научно-исследовательской и методологической работы с внедрением инновационных технологий и проектов в области социальной защиты населения Республики Казахстан.

Участники конкурса должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

наличие высшего образования по специальностям: социальные науки, экономика и бизнес, либо техническое образование в области протезирования или проектирования, либо медицинское образование в области общественного здравоохранения или ортопедии. Желательно наличие степени «Магистр делового администрирования» или дополнительного образования в области управления (менеджмента).

знание Конституции Республики Казахстан, Конституционных законов Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан», «О Правительстве Республики Казахстан», законов Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан», «О противодействии коррупции», «Об административных процедурах», «О правовых актах», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», «О государственных услугах», «Об органах юстиции», нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан и актов государственных органов, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организации, перспективы, стратегию, приоритеты технического, экономического и социального развития организации, методические и другие материалы других органов, касающиеся деятельности организации, профиль, специализацию и особенности структуры организации, основы учета и финансового анализа, производственные мощности и кадровые ресурсы организации, технологию производства продукции организации. Знание налогового законодательства, порядка составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности организации, современных методов хозяйствования и управления организацией, стратегического планирования. Умение формировать бюджетные заявки, планы развития на РГП на ПХВ. Знание порядка заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений, трудовое законодательство, правила внутреннего трудового распорядка, требования пожарной безопасности. Стаж работы на руководящих должностях по соответствующему  профилю не менее 5 лет. Умение работать на компьютере с пакетом программ Microsoft Office, электронными системами документооборота.

отсутствие ранее совершенного коррупционного правонарушения.

Для участия в конкурсе не принимаются лица, имеющие непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость.

Для участия в конкурсе, необходимо представить следующие документы:   

1) заявление об участии в конкурсе;

2) резюме на государственном и русском языках;

3) автобиографию, изложенную в произвольной форме;

4) копии документов об образовании;

5) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, либо выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;

6) справку о состоянии здоровья (ф. 086/у).

Также можно представить дополнительную информацию, касающуюся уровня профессиональной подготовки.

Документы должны быть представлены в течение

15 календарных дней со дня опубликования объявления, по адресу г. Астана, ул.Мәңгілік ел, 8, Дом министерств, 6 подъезд, 830 кабинет. Телефон для справок: 74-32-27.

Кандидаты, допущенные к конкурсу, проходят собеседование в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Для полной информации обращаться по телефону: 8(7172) 74-32-27.

Веб-адрес объявленного конкурса на замещение вакантной должности на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан: http://www.enbek.gov.kz/ru/node/348340

 

 

ЖАУАП ҚАЛДЫРУ

Пікіріңізді енгізіңіз!
Атыңызды енгізіңіз